Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:2

2Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ ntá yɛka mpok mǎnókó Yesu?” Bákɛ́mɛ yi bɛ́ “Áe! Yɛ̌ chí bɛghok bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achí sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghok.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index