Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:21

Ɛwat ɛnɛ́ bo bákʉ́ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs

21Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí nɔ́kɔ́, Pɔ̌l akʉ ntɨ ɛni bɛ́ yí abhɔŋ bɛ́fʉɛ́t atú Masidónia nɛ atú Akáiya ampɛtnsɛm Yerúsalɛm. Arɛm bɛ, “Nnáŋ ngáká arɛ́, mbɔŋ bɛrɔŋ Rom nkwɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index