Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:23

23Mpok yɔ, ɛsɔŋɔri ɛ́bhó ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs ɛ̌ti Mbi Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index