Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:24

24Ntɛnátɛn achí nyaka arɛ́ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Dɛmɛ́triyɔs. Ǎsɔt nyaka Silbha ankʉ nɔkɔ bɔ̌bɛkɛrɛ́ mandɛm nsé anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Atɛ́mis. Awɔ́-bɛtɨk ɛbhi áre chyɛ̀ yí nɛ bo báchák abhɛn bákʉ̀ bhɔ bɛyǎ nsay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index