Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:25

25Dɛmɛ́triyɔs abhɨŋɨ bhɔ báchɛ́m nɛbhʉɛt amɔt, arɛm bɛ, “Bɔtá, bǎrɨŋɨ bɛ́ kɛnɛ́m ɛkɛsɛ́ kɛnkɛm kɛ́fù chí ndǔ awɔ́-bɛtɨk anɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index