Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:26

26Bě babhɔŋ bǎghɔ̀ nɛ bǎghòk ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Pɔ̌l ákʉ̀, puyɛ̌ chí ndiɛrɛ fá Ɛ́fɛsɔs, kɛ atú Esia ankɛm. Akʉ bɛyǎ bo báka nɛ yi ndu yi árɛ̀m bɛ, ‘Bɔmandɛm abhɛn bo bághókó nɛ amɔ bápú bo mandɛm wáwák!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index