Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:27

27Ǎkway bɛ́chɔ́ŋti yɛ bɛtɨk ɛbhɛsɛ́ ɛbhɛn mbák sɛ́bhɨ́kɨ́ sɔt mpok. Ǎkway bɛkʉ nkwɔ́ bɛ́ bo bákɛ́pɛrɛ sɔt ɛkɛrákap mandɛm ngɔrɛ́ Atɛ́mis, mbɔ ɛnyɨŋ. Mbák ɛ́mfákárí nɔ, Atɛ́mis mmu áchí mandɛm ngo ywɛsɛ apú pɛrɛ bhak yɛ̌nyɨŋ. Nɛ yí kɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu atú Esia nɛ bǒ mmɨk mankɛm báchyɛ̀ kɛnókó!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index