Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:28

28Bɔ bághók nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ nɛ Dɛmɛ́triyɔs arɛmɛ, batí átáka bɔ amɛm, bábho bɛ́bɨk mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Atɛ́mis, mandɛm bǒ Ɛ́fɛsɔs, chi mandɛm ngo!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index