Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:3

3Pɔ̌l abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntí anɛ bájwítí yɛ nyaka bhe achi bɛ yi?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Chí ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Jɔ̌n ághàti bho kɛ bájwítí bhɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index