Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:32

32Ɛbyɔk ɛ́kwɛn amɛm áchá mbɔnyunɛ bɛyǎ bho bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka mbɔ̌ŋ ndak anɛ achi amɨk. Ɛbhak yɛ bɛ mbɔk bábɨ̀k mándɔkɔ nɔkɔ ɛyap ɛbhe, báchák mántaŋ mandɔkɔ nɔkɔ ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index