Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:33

33Mbɔk ɛyap bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ bo Israɛl bátó Aleksánda ambɨ, bákáysi bɛ́ yí kɛ átwɔ́ nɛ ɛsɔŋɔri, ɛ́kʉ́ Aleksánda asá áwɔ́ amfay ndu áyàŋ bɛ́rɛ́m ɛnyɨŋ ndu bɛ́táŋa mmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index