Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:34

34Kɛ bárɨŋɨ nɔ́kɔ́ bɛ́ achí mmu Israɛl, bápɛ́t bábho bɛwat mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Atɛ́mis, mandɛm anɛ bǒ Ɛ́fɛsɔs, chí mandɛm ngo!” Barɔk ambɨ bɛkʉ ɛnyuyɔ ndǔ maŋɔkɔ́ nywɔp ápáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index