Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:35

35Nsɨŋɨ́-bɛkati anɛ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs anu kpát akʉ mbaŋ akwɛn. Abho yɛ bɛrɛm bɛ, “Bo Ɛ́fɛsɔs! Agha abhɨkɨ rɨŋɨ bɛ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs kɛ ɛ́bhàbhɛri ɛkɛrákap ɛnɛ Atɛ́mis nɛ ntay mandɛm ɛnɛn nɛ́fú amfay nɛ́kwɛ́nɛ́ fá amɨk ntá yɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index