Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:36

36Tɛ̌ndu yɛ̌ mmu apú kwáy bɛ́táŋa mɛnyɨŋ ɛbhɛn, bǎbhɔŋ mbʉ bɛ́chɔ́kɔ chí kpák kɛchyɛ ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index