Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:37

37Bǎsɔt bǒbhɛn bǎtwɔ fá nɛ bhɔ ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́ ghɛp yɛ̌nyɨŋ amɛm ɛkɛrákap ɛyɛsɛ nɛ yɛ̌ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ bábhɨ́kɨ́ rɛm ɛ̌ti Mandɛm aywɛsɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index