Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:38

38Sɛ́bhɔ̌ŋ bǒ batí nɛ manywɔp anɛ bátaŋ manyé. Mbák Dɛmɛ́triɔs nɛ bǒ ɛka bábhɔŋ ndak nɛ mmu, mántwɔ́ arɛ́ nɛ wú bɛ mántáŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index