Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:4

4Pɔ̌l abho yɛ bɛkʉ bɔ́ mánjwímɛm. Arɛm bɛ, “Jɔ̌n ǎjwìti nyaka bo bɛtɔŋ bɛ bátɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap angati nɔkɔ bo Israɛl bɛ́ bábhɔŋ mɛ́nóko mmu anɛ átwɔ̀ yi ansɛm, nɔ chi Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index