Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:40

40Nchí rɛm ɛnyunɛ́ nɛ ntí bɛ, bǎkway bɛchyɛ bhɛsɛ́ ɛsɔŋɔri bɛ́ sɛ́twɔ́ nɛ ɛbyɔk ɛtɔk ɛnyu ɛnɛ́, mbák mámbɛ́p bhɛsɛ́, sɛpu bhɔ́ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ sɛ́rɛ̀m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index