Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:41

41Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, aghati bhɔ́ bɛ́ mángúrɛ́. Ɛchɛm ɛ́táka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index