Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:5

5Bǒ Ɛ́fɛsɔs bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, báka bájwíti bhɔ mbɔ bo abhɛn mánóko Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index