Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:6

6Pɔ̌l anyaŋa yɛ bɔ́ amɔ anti. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ bhɔ, bábho bɛrɛm bɛyɔŋɔ́tɔk nyáŋá nyáŋá ɛbhɛ́n bɔ́ babhɨkɨ ghɔ́k, mándɛm nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n Mandɛm afyɛ́ bhɔ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index