Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:8

8Pɔ̌l abhak Ɛ́fɛsɔs ndǔ bataŋ árát andɔk nɔkɔ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bɛghati bhɔ Ɛyɔŋ Mandɛm kɛbhɔŋ bɛcháy ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ ndu áyàŋ bɛ bɔ́ mándɨ́ŋɨ́, mánoko, ɛnyǔ Mandɛm áyàŋ bɔ mambak nɛ yi mbɔ Mfɔ wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index