Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:9

9Kɛ mbɔk ɛyap báchók batú kɛnoko ɛnyɨŋ ɛnɛ Pɔ̌l árɛ̀m. Báré rɛm chí bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti mbi Acha bɛsí bo mankɛm. Ndu bákʉ̀ nɔ Pɔ̌l asɔt bo abhɛn mánókó arɔk nɛ bhɔ́, ankɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ bhɔ ɛ̌ti Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm áchá Tiránɔs yɛ̌ntɨkɨ nywɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index