Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:1

Nɛtwɔ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

1Nywɔp ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ *Pɛ́ntɛkɔs ɛghaka nɔkɔ, bakoŋo Yesu mankɛm bábhák nɛbhʉɛt amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index