Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:11

11báchák báfú Krɛt, abhɛ́nɛ́fú Arébia. Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛsɛ ǎghòk ndu bɔ́ bárɛ̀m mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn Mandɛm ákʉ́ ndu ɛyi ɛyɔŋɔ́tɔk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index