Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:13

13Kɛ bachak báré way bakoŋo Yesu mándɛm nɔkɔ bɛ, “Mmɛ́m akɛm bǒbhɛn!” Nɛtwɔ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index