Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:14

Ɛnyɨŋ Píta aghati batɨ bo Israɛl

14Píta afate yɛ nɛ bǒnto báchák batí byó nɛ amɔt, abho bɛrɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ ntá bɛyǎ bǒbhɔ bɛ, “Bǒ Judɛ́ya nɛ be mankɛm abhɛn bǎchi Yerúsalɛm, tá ká batú mǎngók ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index