Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:15

15Bǒbhɛn bábhɨ́kɨ́ kwɛ́n chi mmɛ́m mbɔ ɛnyǔ bǎkàysi. Nywɔp nɛchi ndiɛrɛ nkárɛ́nká nɛ́nɛ́namɔt běti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index