Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:16

16Nɛ́ chí ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Jóɛl arɛmɛ nyaka bɛ chɔŋ ɛmfakari. Joɛl arɛm nyaka bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index