Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:17

17Mandɛm arɛm bɛ ‘Ndǔ manywɔbhɛ́ ngwɛnti,

chɔŋ nkʉ Ɛfóŋó ya antwɔ ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu.

Bɔ̌bhɛka mángati barak anɛ́ mɛ mfyɛ́ bɔ́ antɨ.

Bɛsak ɛbhɛka mángɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antifu,

nɛ baseansi bhɛka mángɔ kɛnɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index