Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:18

18Ndu manywɔp ɛyɔ, chɔŋ nkʉ Ɛfóŋó ya ɛ́ntwɔ́ ntá bakʉ̌ bɛtɨk abha,

abhɛ́n baghɔrɛ́, nɛ abhɛn babhakanɛm,

nkʉ bɔ́ mángati barak anɛ́ mfyɛ́ bɔ́ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index