Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:2

2Ɛwat ɛ́fú amfáy tɛ́mchók mbɔ ɛnɛ́ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ɛ́jwǐ amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ bɔ bachi arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index