Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:20

20Chɔŋ mmok anjibhiri ándɔp ɛjuri, ntaŋ ánjibhiri andɔp manoŋ,

kɛ nywɔp nɛgho ɛnɛ́n Acha átwɔ̀ nɛngaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index