Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:21

21Nɛ chɔŋ ɛmbak bɛ yɛ̌ agha anɛ ábhɨ̀ŋɨ Acha bɛ ánkwák yi,

Acha ǎpɛmɛ yi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index