Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:22

22Píta arɔk ambɨ bɛ́rɛ́m bɛ, “Bo Israɛl, ghók ká bɛyɔŋ ɛbhɛ́n: ‘Yesu mmu Násárɛt chí mmu anɛ Mandɛm áyábhɛ́ nyaka. Atɔ́ŋ kpoŋoroŋ bɛ́ ayap yí ndǔ áchyɛ́ yi bɛtaŋ. Akʉ yɛ mɛnyɨŋɨ́ maknkay. Atɔ́ŋ bɛrɨŋ. Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ nɔ sayri mbɔnyunɛ akʉ nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛsí ɛbhɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index