Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:23

23Mandɛm anáŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfakari nɛ Yesu bɛkoŋo nkaysi yi. Báfyɛ́ yɛ́ yi amɔ yɛká bɛ mǎnchyɛ yi ntá bo bɛbʉ́ bɛ mángó ndǔ ɛkotákátí, mángway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index