Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:24

24Kɛ Mandɛm akʉ yí ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, afɛrɛ yí ndǔ bɛbě nɛwú mbɔnyunɛ nɛwú nɛpu kway nyaka bɛbhɔŋ bɛtaŋ amfǎy yi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index