Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:25

25Mfɔ Debhít asɨŋ nyaka ɛ̌ti yi bɛ,

“Nchí ghɔ nyaka Acha mpoknkɛm bɛsí bha,

abhak ɛbhe awɔ́nɛm ɛya, bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛkɛ nyɨkɨsi mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index