Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:27

27Mbɔnyunɛ wɔ Mandɛm ɔpú chɛn chɔŋ mɛ ɔ́ndɔ́ amɛm ɛtɔkɔ́ bawú,

ɔpú rɔ chɔŋ Mmu anɛ áchyɛ́ nɛpɛ́m ɛni ntá yɛ ámpɔ́ amɛm nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index