Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:28

28Ɔkʉ mɛ ndɨ́ŋɨ́ mbi nɛpɛ́m.

Ndǔ ɔ́chí nɛ mɛ mpoknkɛm, chɔŋ ɔ́nkʉ mɛmbɔŋ bɛyǎ maŋák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index