Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:29

29Píta arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bɔ̌ma, nchí kway bɛghati bhe kpoŋoroŋ ɛ̌ti Mfɔ Debhít, chi mbɨ ywɛsɛ. Agu nyaka, bábhɛ́mɛ yi, nɛ nnɛm ɛni nɛbhʉɛt fá nɛ bhɛsɛ kpatɛ ɛchɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index