Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:3

3Bághɔ́ mɛnyɨŋ mbɔ bárɨ́ngo. Átáka, ɛnyu ɛnɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔ́ŋ nɛmɔt ɛnɛn nɛte yi anti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index