Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:30

30Achí nyaka ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ. Arɨŋɨ bariɛp amɛn Mandɛm áchyɛ́ yi, kpát anyú nku bɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ ɛbhárɛ́mɔ ywi anyiɛ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index