Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:31

31Debhít ayambɨ aghɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm abhɔŋ bɛkʉ ndǔ mpok anɛ átwɔ̀ ambɨ kɛ yɔ ɛmfakari. Aghɔ́ bɛ, chɔŋ Mandɛm ankʉ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ̌ti yɔ, Debhít arɛm nyaka bɛ, ‘Mandɛm abhɨ́kɨ́ chɛn Mpɛmɛ yí áyábhɛ́ ándɔ́ amɛm ɛtɔkɔ́ bawú nɛ abhɨ́kɨ́ chɛn mmʉɛt yi ámpɔ́ amɛm nnɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index