Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:32

32Mandɛm akʉ Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bɛsɛ́ mankɛm sɛ́ghɔ́ yi nɛ sɛchi batísiɛ bɛ achi nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index