Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:33

33Mandɛm achyɛ yí bɛyǎ kɛnókó ndu akʉ yi achɔkɔ ɛbhe awɔ́nɛm ɛyi ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ. Ɛta abhʉrɛ bariɛp ami ndu achyɛ yí Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Nɛ chí Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu Yesu achyɛ bhɛsɛ kɛ ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́fàkari nɛ mbɔ ɛnyǔ bǎghɔ̀ nɛ bǎghòk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index