Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:34

34Debhít abhɨ́kɨ́ rɔ nyaka ɛtɔkɔ́ bawú ándɔ́k amfay. Kɛ yímbɔŋ arɛm bɛ,

‘Ɛta Mandɛm arɛm nyaka ntá Acha wa bɛ́:

“Chɔkɔ́ fá ɛbhe awɔ́nɛm ɛya ndu ɛnɔkɔ́ kɛfɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index