Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:36

36“Bo Israɛl mankɛm bábhɔŋ bɛ́rɨŋɨ yɛ sayri bɛ, Yesu mmu be bǎgo ndǔ ɛkotákátí kɛ Mandɛm ákʉ́ yi áchi Acha nɛ Mpɛmɛ yi áyábhɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index