Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:37

37Bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Píta arɛmɛ, ɛ́kwɛ́n bɔ́ tɛ antɨ. Babhɛp Píta nɛ bǒnto bachak bɛ, “Bɔ̌ma, chɔŋ sɛ́nkʉ yɛ ná?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index