Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 2:38

38Píta akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mmǔ yɛka abhɔŋ bɛ́tɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi nɛ mánjwiti yi ndǔ nnyɛ́n Yesu Kristo bɛ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ bhi. Mmǔ anɛ ákʉ́ nɔ Mandɛm ǎchyɛ yi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mbɔ akap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index